เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภทเครื่องป้องกันไฟกระโชก

1.ระยะเวลารับประกันสินค้า 2 ปี นับจากวันซื้อสินค้า
2. รายละเอียดดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
    2.1 การใช้งานสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
    2.2 ความเสียหายที่เกิดจากต่อใช้งานผิดวิธี ปัญหาแรงดันไฟฟ้าเกิน (Over voltage)
           และปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน (Ground fault)
    2.3 สินค้ามีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน
    2.4 การจงใจกระทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สินค้า หรือเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทเลินเล่อ
    2.5 ความเสียหายในลักษณะที่สินค้าภายนอก หรือชิ้นส่วนภายนอกเสียหายหรือชำรุด
    2.6 สินค้าเสียหายจากการเคลื่อนย้ายขนส่ง หรือการกระแทก, ถูกน้ำ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว,
           ภัยธรรมชาติอื่นๆ หรือเกิดจากสัตว์หรือแมลงเข้าไปทำความเสียหาย
    2.7 สินค้าถูกซ่อมมาก่อนโดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างของบริษัท หรือถูกดัดแปลงให้มีสภาพที่ผิดไปจากข้อกำหนด
           ของบริษัท หรือฉลากปิดผนึกของสินค้ามีร่องรอยการแก้ไข ขีดฆ่า ขูด ลบหรือเปิดออกก่อนถึงบริษัท
    2.8 ความสูญเสียหรือเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการไม่สามารถใช้งานสินค้าดังกล่าวได้
    2.9 การลักทรัพย์, การโจรกรรม หรือการปล้นทรัพย์
    2.10 สงคราม, การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ รวมถึงสงครามการเมือง, การปฏิวัติ, การกบฏ,
             การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล, การจลาจล และการนัดหยุดงาน
    2.11 ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากสารที่เป็นพิษ เช่น สารพิษเคมี, ควันเขม่า, ก๊าซ, สิ่งสกปรก
             หรือสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองอื่นๆ
3. ระยะเวลาประกันของสินค้าตัวใหม่ทดแทนจะยึดถือระยะเวลาประกันเดิมของตัวสินค้าเสียหายตัวแรก
4. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนสินค้าในการส่งเคลมมาทางบริษัท
5. บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทดแทนสินค้าที่มีความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการผลิต
6. บริษัทจะไม่รับประกันสินค้า หากไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดงพร้อมกับการใช้ประกันสินค้านั้น ๆ